Ειδοποίηση Σύγκλησης Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας BALLTOWN HOLDINGS PUBLIC LIMITED

Συγκαλείται Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας BALLTOWN HOLDINGS PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία"), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο AEK ARENA στην Λάρνακα, το Σάββατο 04 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

1) Αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 15.300.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 8.000.000 μετοχές Τάξης Α ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη και 7.300.000 μετοχές Τάξης Β ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, σε 18.300.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 11.000.000 μετοχές Τάξης Α ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη και 7.300.000 μετοχές τάξης Β ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη.
2) Παροχή εξουσιοδότησης στον γραμματέα της Εταρείας για να προχωρήσει με όλα τα απαραίτητα διαβήματα σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και τις απαραίτητες καταχωρήσεις στον Έφορο Εταιρειών.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας BALLTOWN HOLDINGS PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία"), θα πραγματοποιηθεί στο AEK ARENA στην Λάρνακα, το Σάββατο 04 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1) Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε την 31/12/2021.
2) Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων
3) Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2022. 
4) Διορισμός ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους. 
5) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.