Όροι και Προΰποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.1. Οι παρόντες Όροι περιγράφουν και καθορίζουν τις διατάξεις που διέπουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής «η «Iστοσελίδα») καθώς και τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και έχουν θεσπιστεί ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την Iστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Εάν δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από αυτούς, μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

1.2. Οι Όροι μπορούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιηθούν και με παράλληλη ανακοίνωση και δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση να ισχύουν για όλους τους χρήστες. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων Όρων. Με τη συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους των χρηστών κατόπιν της τροποποίησης τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση τους με τους νέους Όρους.

1.  Αγορά Εισιτηρίων

1.1 Με την αγορά οποιοδήποτε Εισιτηρίου, αποδέχεστε ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους αυτούς, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, οι οποίοι θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

1.2 Για σκοπούς των παρόντων Όρων, η όρος «Εισιτήριο» θα έχει την έννοια που αποδίδεται ως ακολούθως:

α.    Μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε αγώνα Πρωταθλήματος και/ή Κυπέλλου και/ή Φιλικών και/ή Ευρωπαϊκών αγώνων της ΑΕΚ,

β.    Τα πακέτα εισιτηρίων για συγκεκριμένο αριθμό αγώνων της ΑΕΚ,

γ.    Τις κάρτες διαρκείας για τους αγώνες Πρωταθλήματος και/ή Κυπέλλου και/ή Ευρωπαϊκούς και/ή Φιλικούς αγώνες,

δ.    Τις κάρτες για τους Ευρωπαϊκούς αγώνες στη φάση των Ομίλων των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

1.2 Επιστροφή Εισιτηρίου: Μετά την αγορά του Εισιτηρίου δεν επιτρέπεται η επιστροφή του, ο μερικός ή ολικός συμψηφισμός, ή η επιστροφή χρημάτων.

3. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας Εισιτηρίων: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθεια τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (επί παραδείγματι ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας.

4. Αναβολή – Ματαίωση και Διεξαγωγή του Αγώνα “κεκλεισμένων των θυρών”: Σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης ή διεξαγωγής του Αγώνα “κεκλεισμένων των θυρών” οποιουδήποτε Αγώνα, οι κάτοχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής. 

5. Ευθύνη του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ Λάρνακας: Το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις κατόχου Εισιτηρίου προς αποζημίωση από ζημίες, απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν λόγω ακύρωσης, αναβολής ή αλλαγής ώρας, ημερομηνία και τόπου διεξαγωγής του Αγώνα για οποιονδήποτε λόγο.

6. Συμμετοχή σε επεισόδια – ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες, που δεν συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας, τους αθλητές του, το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας  διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το Γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους Αγώνα/ες χωρίς καμία αποζημίωση.

7. Ευθύνη κατόχων: Οι κάτοχοι εισιτηρίων ευθύνονται έναντι του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ Λάρνακας για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του Αγώνα. 

8. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με έναν από τους παραπάνω Όρους, καθώς και με τους Γενικούς Όρους  Εισόδου στο Γήπεδο, το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την Κάρτα Διαρκείας και να την ακυρώσει.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αναφορικά με την οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας Δεδομένων παρακαλώ όπως διαβάσετε την Ειδοποίηση Απορρήτου μας. (να έχει λινκ που να σε παίρνει εκεί)